راهنما

تمامی حقوق برای امیرمسعود ایرانی محفوظ است - http://amib.ir
نام جدول اصلی
نام جدول فرزند
نام کلید در جدول فرزند
ورودی
خروجی